Статут Носівської територіальної громади

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Статут Носівської територіальної громади

2021 рік

Додаток до рішення 9 сесії міської ради восьмого скликання від 16.04.2021р. № 3/9/VIII

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням 9 сесії міської ради восьмого скликання від 16.04.2021р. № 3/9/VIII Міський голова В.М.Ігнатченко

Преамбула[ред. | ред. код]

Носівська міська рада, як повноважний представник Носівської територіальної громади, до якої входять населені пункти:

констатуючи, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави,

усвідомлюючи свою відповідальність перед жителями Носівської територіальної громади,

ураховуючи історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування в Носівській територіальній громаді,

керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України, затверджує цей Статут.

Розділ I. Загальні положення[ред. | ред. код]

Стаття 1. Статут Носівської територіальної громади[ред. | ред. код]

1. Статут Носівської територіальної громади (далі за текстом - Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Носівської територіальної громади, що приймається Носівською міською радою (далі за текстом - Рада) від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування Носівською територіальною громадою.

2. Статут є обов'язковим для виконання Радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на відповідній території.

3. Інші акти Ради та її посадових осіб повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.

Стаття 2. Символіка територіальної громади[ред. | ред. код]

1. Територіальна громада має власну символіку - герб та прапор, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції територіальної громади (Додаток 1).

2. Опис та порядок використання символіки територіальної громади визначається окремим Положенням, яке затверджене рішенням міської ради.

Стаття 3. Пам’ятні дати та місцеві свята[ред. | ред. код]

1. День Носівської територіальної громади - 30 вересня.

2. День визволення Носівщини - 16 вересня.

3. День пам'яті в с. Козари - 11 березня.

4. День пам'яті жертв Сулацької трагедії - 23 березня.

5. Рішенням Ради можуть встановлюватись інші місцеві свята.

Стаття 4. Почесні відзнаки територіальної громади[ред. | ред. код]

1. Особи, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, підвищення добробуту її жителів, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, нагороджуються почесними відзнаками територіальної громади.

2. Порядок нагородження почесними відзнаками територіальної громади визначаються положеннями про звання та почесні відзнаки Носівської територіальної громади, які затверджені рішеннями Ради.

Розділ II. Права, обов'язки, гарантії прав жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення[ред. | ред. код]

Стаття 5. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення[ред. | ред. код]

1. Права жителів територіальної громади на участь у вирішені питань місцевого значення, гарантовані Конституцією та законами України, не можуть бути обмежені.

2. Процедури та правила, передбачені цим Статутом та додатками до нього, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у громаді.

3. При вирішенні питань місцевого значення жителі територіальної громади мають право:

1) подавати індивідуальні та колективні звернення до Ради, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;

2) бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Раді  та її виконавчих органах;

3) одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством та іншими нормативно-правовими актами;

4) одержувати копії актів Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у порядку, визначеному законодавством;

5) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій у порядку й у формах, встановлених законодавством України;

6) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

7) брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм громадського бюджету;

8) бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій, виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами Ради та її виконавчого комітету;

9) на виступ на пленарному засіданні Ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому Радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;

10) на особистий прийом депутатами, міським головою, іншими посадовими особами Ради;

11) на ознайомлення з проєктами актів органів місцевого самоврядування;

12) брати участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є Рада;

13) на оскарження рішень, дій чи бездіяльності Ради та її посадових осіб;

14) брати участь у реалізації форм участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом, а також іншими рішеннями Ради;

15) користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією та актами законодавства України.

4. Права жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України.

Стаття 6. Обов'язки жителів територіальної громади[ред. | ред. код]

1. Жителі територіальної громади зобов'язані:

1) проявляти повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб, сприяти забезпеченню рівності інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах Носівської територіальної громади;

2) утримуватися від будь-яких форм дискримінації;

3)  шанобливо ставитися до традицій, звичаїв територіальної громади, її самобутності, історії та культури;

4)  сприяти сталому розвитку територіальної громади та її населених пунктів;

5)  шанобливо та ощадливо ставитися до майна, коштів, землі, природних ресурсів територіальної громади, а також об'єктів спільної власності територіальних громад, розташованих у межах Носівської територіальної громади;

6)  поважати символіку територіальної громади і використовувати її тільки за призначенням;

7)  реалізовувати свої права, свободи та законні інтереси з повагою до прав жителів територіальної громади та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади, до інтересів держави та територіальної громади.

2. Обов'язки жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

Стаття 7. Гарантії прав жителів територіальної громади[ред. | ред. код]

1. Рада, її депутати, виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів жителів територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.

2. Жителям територіальної громади гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання територіальної громади та її органів, у порядку і формах, визначених Конституцією та актами законодавства України, цим Статутом та іншими рішеннями Ради.

3. Захист та реалізація прав і свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції та законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності Ради.

4. Рада та її посадові особи у своїй діяльності зобов'язані надавати пріоритетне значення служінню інтересам територіальної громади та забезпеченню усім її жителям реальної можливості реалізувати їх права.

5. Рішення та дії Ради та її посадових осіб не можуть обмежувати встановлених Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина.

6. Реалізація жителями територіальної громади своїх прав, свобод та законних інтересів не повинна призводити до порушення прав і свобод інших осіб, а також інтересів територіальної громади, суспільства чи держави у цілому.

Розділ III. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення[ред. | ред. код]

Стаття 8. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення[ред. | ред. код]

1. Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

1) місцеві вибори;

2) місцевий референдум;

3) загальні збори громадян за місцем проживання;

4) місцеві ініціативи;

5) громадські слухання;

6) звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;

7) консультації з громадськістю;

8) участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при міській раді;

9) участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради;

10)          участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них (громадський бюджет, бюджет місцевих проєктів);

11)          участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

12)          інші форми участі, передбачені законодавством.

2. Можливість використання особою певної форми участі у вирішенні питань місцевого значення визначається Конституцією та законами України.

Стаття 9. Місцеві вибори та місцевий референдум[ред. | ред. код]

Засади, організація і порядок проведення місцевого референдуму та місцевих виборів визначаються законами України.

Стаття 10. Загальні збори громадян за місцем проживання[ред. | ред. код]

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2.  Порядок ініціювання, організації, проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та порядок урахування результатів загальних зборів визначається Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання, що є додатком 2 до цього Статуту.

Стаття 11. Місцеві ініціативи[ред. | ред. код]

1. Місцева ініціатива - це форма участі жителів територіальної громади у вирішенні питань шляхом ініціювання розгляду Радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок ініціювання, організації збору підписів та внесення місцевої ініціативи на розгляд Ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в територіальній громаді, що є додатком 3 до цього Статуту.

Стаття 12. Громадські слухання[ред. | ред. код]

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами та посадовими особами Ради, під час яких жителі територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання Ради.

2. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією та законами України до відання Ради.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду Радою.

4. Порядок ініціювання, організації, проведення громадських слухань та врахування їх результатів Положенням про громадські слухання в Носівській територіальній громаді, що є додатком 4 до цього Статуту.

Стаття 13. Звернення громадян та електронні петиції як особлива форма колективного звернення громадян[ред. | ред. код]

1. Порядок звернення громадян України до органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, засновником яких є Рада, їх посадових осіб визначається законом.

2. Особи, які не є громадянами України і законно перебувають у межах територіальної громади, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

3. Електронна петиція - це особлива форма колективного звернення громадян до Ради, що здійснюється через офіційний веб-сайт Ради, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, котре належить до компетенції Ради та її виконавчих органів.

4. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до Ради та її виконавчих органів, строку збору підписів тощо визначаються Положенням про порядок подання та розгляду електронних петицій, яке затверджене рішенням Ради.

Стаття 14. Консультації з громадськістю[ред. | ред. код]

1. Рада та її посадові особи проводять консультації з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції.

2.  Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про консультації з громадськістю в Носівській територіальній громаді, що є додатком 5 до цього Статуту.

Стаття 15. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при Раді[ред. | ред. код]

1. При Раді та її виконавчих органах можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи, метою яких є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи Ради, участь у розробленні прєктів рішень з важливих питань місцевого значення.

2.  Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів визначаються положеннями, які затверджуються рішенням Ради.

Стаття 16. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету (громадський бюджет)[ред. | ред. код]

1. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету - це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них. Це спосіб визначення напрямів використання видаткової частини міського бюджету за допомогою прямого волевиявлення жителів територіальної громади.

2. Форми та порядок безпосередньої участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету визначаються Радою, а результати участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету обов'язково враховуються Радою при плануванні міського бюджету на відповідний рік.

3. Громадський бюджет територіальної громади (далі - громадський бюджет) - це частина бюджету розвитку місцевого бюджету, за рахунок якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо жителями територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг відповідно до оформлених в установленому порядку проєктів, що стали переможцями конкурсного відбору.

4. Кошти громадського бюджету спрямовуються на реалізацію проєктів розвитку територіальної громади, які надійшли до Ради від жителів територіальної громади.

5. Порядок проведення конкурсного відбору проєктів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, визначається Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) Носівської територіальної громади.

Стаття 17. Органи самоорганізації населення[ред. | ред. код]

1. Органи самоорганізації населення є елементом системи місцевого самоврядування й однією з форм участі членів        Носівської територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються Законом України «Про органи самоорганізації населення».

2. За ініціативою жителів Рада може надавати дозвіл на створення будинкових, вуличних, квартальних та інших органів самоорганізації населення і у порядку, визначеному законодавством, наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Розділ IV. Взаємовідносини ради з іншими суб'єктами[ред. | ред. код]

Стаття 18. Взаємовідносини Ради та її посадових осіб з інститутами громадянського суспільства[ред. | ред. код]

1. Взаємовідносини Ради та її посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:

1) сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, їх максимального залучення до участі у вирішенні питань місцевого значення;

2) неупередженій та однаковій підтримці законної діяльності усіх інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах Носівської територіальної громади;

3) забезпечення доступу будь-яких осіб, що на законних підставах перебувають у межах   територіальної громади, до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;

4) стимулювання волонтерської діяльності.

2. Порядок взаємовідносин Ради із політичними партіями, органами виконавчої влади та іншими суб'єктами владних повноважень не є предметом регулювання цього Статуту та визначається Конституцією та актами законодавства України.

Стаття 19. Взаємовідносини Носівської територіальної громади з іншими територіальними громадами[ред. | ред. код]

1. Взаємовідносини Носівської територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.

2. З метою налагодження взаємовідносин, реалізації спільних проєктів між територіальною громадою та іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори.

3. Співробітництво територіальних громад здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

4. Територіальна громада може об'єднуватися з іншими територіальними громадами в порядку, визначеному законом.

Стаття 20. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця[ред. | ред. код]

1. Рада з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади може об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання.

2. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження Ради.

3. Рада в інтересах територіальної громади може брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя.

4. Співпраця територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об'єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проєктів, а також іншими, передбаченими актами законодавства України способами.

Розділ V. Громадський контроль за діяльністю ради та її посадових осіб[ред. | ред. код]

Стаття 21. Засади громадського контролю Ради та її посадових осіб[ред. | ред. код]

1. Здійснення громадського контролю за діяльністю Ради та її посадових осіб ґрунтується на Конституції та актах законодавства України, Європейській хартії місцевого самоврядування, цьому Статуті та інших актах Ради.

2. Громадський контроль за діяльністю Ради здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів територіальної громади, її інтересів.

3. Громадський контроль за діяльністю Ради та її посадових осіб здійснюється на основі таких принципів:

1) відкритості та прозорості;

2) пріоритетності прав людини та громадянина;

3) законності;

4) добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;

5) неупередженості, об'єктивності та достовірності;

6) сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;

7) сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;

8) професійності та компетентності учасників громадського контролю;

9) взаємодії жителів територіальної громади з Радою та її посадовими особами.

Стаття 22. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю Ради та її посадових осіб[ред. | ред. код]

Громадський контроль за діяльністю Ради та її посадових осіб здійснюється шляхом:

1) забезпечення Радою та її уповноваженими посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації у обсягах, передбачених актами законодавства України;

2) звітування міського голови, депутатів Ради, старост про їх роботу згідно з вимогами чинного законодавства;

3) участі жителів територіальної громади у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при Раді або її виконавчих органах;

4) подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності Ради та її посадових осіб, заяв або клопотань щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних й особистих прав і законних інтересів та скарг про їх порушення;

5) використання інших форм, передбачених законодавством.

Розділ VI. Засади розвитку Носівської територіальної громади[ред. | ред. код]

Стаття 23. Засади розвитку територіальної громади[ред. | ред. код]

Основні напрями розвитку територіальної громади базуються на концепції сталого та збалансованого розвитку усіх сфер її соціально-економічного, політичного і культурного життя.

Стаття 24. Планування розвитку територіальної громади[ред. | ред. код]

1. Планування розвитку територіальної громади є інструментом управління її розвитком, який визначає бажане майбутнє територіальної громади та способи його досягнення, базується на аналізі зовнішнього оточення та внутрішнього потенціалу територіальної громади і полягає у формуванні узгоджених дій, на реалізації яких концентруються її ресурси.

2. Планування розвитку територіальної громади здійснюється з метою:

1) підвищення спроможності територіальної громади;

2) раціонального використання ресурсів територіальної громади;

3) досягнення бажаного рівня благоустрою території, стану інфраструктури та якості життя жителів територіальної громади;

4) ідентифікації та інтеграції інтересів жителів територіальної громади, суб'єктів господарювання, інших суб'єктів;

5) підвищення результативності контролю за досягненням поставлених цілей розвитку.

3. Рада затверджує такі документи з планування розвитку:

1) план (програму) соціально-економічного розвитку територіальної громади;

2) цільові програми з інших питань місцевого самоврядування;

3) генеральні плани забудови населених пунктів територіальної громади;

4) стратегію розвитку територіальної громади;

5)  інші документи з планування розвитку територіальної громади.

Стаття 25. Охорона довкілля[ред. | ред. код]

1. Діяльність Ради та її посадових осіб з охорони довкілля і вирішення екологічних проблем територіальної громади спрямовується на захист навколишнього природного середовища через підготовку і реалізацію цільових проєктів з метою забезпечення сприятливих екологічних умов для проживання, праці та відпочинку людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього середовища.

2. Рада затверджує цільові програми покращення екологічного стану території територіальної громади, включає екологічні розділи до документів з планування її розвитку, вирішує питання виділення бюджетного фінансування на охорону довкілля.

Стаття 26. Застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади[ред. | ред. код]

1. Під час розроблення документів з планування розвитку територіальної громади, проєкту місцевого бюджету на наступний рік, проєктів інших рішень нормативно-правового характеру обов'язково проводиться їх гендерно-правова експертиза.

2.  Гендерно-правова експертиза передбачає аналіз проєктів актів Ради та її виконавчих органів на відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Стаття 27. Розвиток науки й освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, культури та мистецтв[ред. | ред. код]

1. Радою забезпечується розвиток соціально-гуманітарної сфери життєдіяльності територіальної громади - науки й освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, культури та мистецтв.

2. Основні напрями і пріоритети соціально-гуманітарного розвитку територіальної громади визначаються Радою при складанні документів з планування розвитку територіальної громади.

Розділ VІІ. Звітування Ради та її посадових осіб перед Носівською територіальною громадою[ред. | ред. код]

Стаття 28. Засади звітування Ради, її посадових осіб та депутатів перед територіальною громадою[ред. | ред. код]

1. Звітування Ради та її посадових осіб здійснюється з метою забезпечення прозорості діяльності, а також інформування населення про вирішення питань місцевого значення.

2. Про свою роботу перед територіальною громадою звітують:

1) міський голова;

2) депутати Ради;

3) староста — перед жителями населених пунктів відповідного старостинського округу.

3. Про місце, час і спосіб організації звітування перед територіальною громадою уповноважена особа Ради або депутат (у випадку звітування депутата Ради) повідомляє не пізніше ніж за сім днів до дня звітування через місцеві засоби масової інформації та/або шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Ради. Міський голова або уповноважена ним особа забезпечує невідкладне оприлюднення інформації про час та місце звітування зазначених у пункті 2 цієї статті осіб на власних ресурсах Ради.

4. Відкрита зустріч з жителями територіальної громади організовується та здійснюється у спосіб, який дозволяє жителям територіальної громади поставити запитання, висловити зауваження та подати пропозиції.

5. Письмові звіти, надані особами, переліченими у пункті 2 цієї статті, оприлюднюються на офіційному сайті Ради та розміщуються у вільному доступі у приміщенні Ради не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати зустрічі з територіальною громадою. Автор звіту має забезпечити його своєчасне подання уповноваженій особі Ради для попереднього оприлюднення.

Стаття 29. Звітування міського голови[ред. | ред. код]

1. Міський голова звітує перед жителями територіальної громади на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік.

2. Звіт міського голови перед жителями територіальної громади включає, крім інформації про його діяльність, відомості про:

1) реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади;

2) виконання місцевого бюджету;

3) план роботи на наступний звітний період;

4) результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану - відповідні причини;

5) інші питання місцевого значення.

3. Міський голова звітує про роботу виконавчих органів Ради на пленарному засіданні Ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу Ради в будь-який визначений ними термін.

4. Звіт міського голови перед Радою включає доповідь про його роботу та роботу виконавчих органів Ради за звітний період, інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету, реалізацію затверджених Радою стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади, а також відомості про роботу його заступників, відповіді на запитання депутатів Ради.

Стаття 30. Звітування депутатів Ради[ред. | ред. код]

1. Депутати Ради не менше одного разу на рік звітують про свою роботу перед жителями територіальної громади, у тому числі про:

1) діяльність у Раді та її органах, зокрема, але не виключно, - про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій Ради;

2) роботу у виборчому окрузі;

3) прийняті Радою та її органами рішення, хід їх виконання;

4) особисту участь в обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

2. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців.

Стаття 31. Звітування старости[ред. | ред. код]

1. Староста звітує перед жителями населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу, на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік.

2. Звіт старости перед жителями населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу, включає в себе, крім інформації про його діяльність, відомості про:

1) реалізацію документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу;

2) виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного старостинського округу;

3) план роботи на наступний звітний період;

4) результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану - відповідні причини;

5) інші питання місцевого значення.

3. Звіт старости перед Радою включає доповідь про його роботу за звітний період, інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного старостинського округу, реалізацію затверджених Радою документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу, відповіді на запитання депутатів Ради.

4. За результатами звітування старости Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку його діяльності за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень старости, тощо.

Розділ VIII. Заключні положення[ред. | ред. код]

1. Затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього здійснюється Радою.

2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право подавати на розгляд Ради міський голова, депутати Ради, виконавчий комітет Ради та жителі територіальної громади в порядку внесення місцевої ініціативи.

3. Статут підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.

4. Рішення про затвердження цього Статуту, текст Статуту та його додатки, а також рішення про внесення змін до статуту оприлюднюються у порядку, визначеному ч. 5 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Статут та зміни чи доповнення до нього вводяться у дію з моменту їх державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням Статуту здійснюють Рада та її виконавчі органи, голова та жителі територіальної громади.


Секретар міської ради                                                      Альона КРАТКО


Додаток № 1. Герб та прапор[ред. | ред. код]

Додаток № 1

до Статуту територіальної громади, затвердженого рішенням 9 сесії міської ради VIII скликання від 16.04.2021 №3/9/VIII


Секретар міської ради                                                      Альона КРАТКО


Додаток № 2

до Статуту територіальної громади, затвердженого рішенням 9 сесії міської ради VIII скликання            від 16.04.2021 №3/9/VIII

Додаток № 2 Положення про загальні збори громадян за місцем проживання[ред. | ред. код]

Це Положення про загальні збори громадян за місцем проживання (далі - Положення) визначає порядок ініціювання, організації та проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та порядок урахування результатів загальних зборів Радою та її посадовими особами.

1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі - загальні збори) - це зібрання всіх чи частини громадян за місцем їх проживання в Носівській територіальній громаді.

Загальні збори можуть скликатись у будинку (або кількох будинках), житловому комплексі), на вулиці(цях), у кварталі(лах), мікрорайоні(нах), в окремих населених пунктах територіальної громади, на всій території територіальної громади для обговорення та прийняття рішень з питань місцевого значення, що безпосередньо стосуються території, на якій проводяться збори.

2. У загальних зборах з правом вирішального голосу можуть брати участь дієздатні громадяни, які досягли 18-річного віку та місце проживання (перебування) яких в установленому законом порядку зареєстроване на території Носівської територіальної громади.

Інші особи можуть брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу. Особа, яка бере участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу, може висловлювати свою позицію з питань місцевого значення без участі в голосуванні.

Участь ініціаторів загальних зборів у їх проведенні є обов'язковою.

3. На загальні збори можуть бути запрошені міський голова, депутати, староста відповідного старостинського округу, інші посадові особи Ради, представники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань, органів самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків та інші особи.

4. На розгляд загальних зборів виносяться питання місцевого значення, що безпосередньо стосуються території, на якій проводяться збори, а саме, відбувається:

- обговорення питань, віднесених Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, а також питань, що стосуються інтересів територіальної громади, із виробленням спільної позиції та пропозицій до відповідних органів і посадових осіб;

- обговорення проєктів актів органів місцевого самоврядування територіальної громади;

- обговорення та внесення пропозицій до порядку денного сесій Ради, засідань її виконавчого комітету;

- направлення звернень до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, які є важливими для забезпечення інтересів територіальної громади;

- обговорення питань та/або внесення пропозицій щодо використання коштів місцевого бюджету;

- прийняття рішення про залучення коштів жителів відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру на засадах добровільного самооподаткування;

- отримання та заслуховування інформації про стан навколишнього природного середовища, про заходи, що вживаються з метою його збереження та поліпшення, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

- обговорення та внесення Радою пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території територіальної громади;

- прийняття рішень щодо створення, діяльності та припинення діяльності органів самоорганізації населення у спосіб, визначений актами законодавства;

- розгляд інших питань, що належать до повноважень територіальної громади та стосуються її інтересів.

5. Ініціаторами загальних зборів можуть бути:

-        міський голова;

-        міська рада;

-        староста;

- органи самоорганізації населення, місцезнаходження яких зареєстроване на території відповідної громади;

- ініціативна група громадян у складі до 10 осіб, які, відповідно до абзацу першого пункту 2 цього Положення, можуть брати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу (далі - ініціативна група).

6. У разі ініціювання загальних зборів міським головою він видає розпорядження про їх скликання, в якому вказується дата, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Рада приймає рішення про скликання загальних зборів на своєму пленарному засіданні відповідно до Регламенту міської ради. У рішенні вказується дата, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Староста ініціює проведення загальних зборів на території (частині території) відповідного старостинського округу, надсилаючи повідомлення про проведення загальних зборів Раді на ім'я міського голови. У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Органи самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, місцезнаходження яких зареєстроване на території територіальної громади, ухвалюють рішення про скликання загальних зборів відповідно до статутних документів та надсилають письмове повідомлення про проведення загальних зборів Раді на ім'я міського         голови. У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Ініціативна група надсилає Раді на ім'я міського голови письмове повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення підписується всіма учасниками ініціативної групи із зазначенням їх:

-        прізвищ, імен, по батькові;

-        дат народження;

-        адрес зареєстрованого та фактичного місця проживання;

-        номерів контактних телефонів.

Захист і обробка персональних даних здійснюється в порядку, встановленому законом.

У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на розгляд, та перелік запрошених осіб.

Повідомлення про ініціювання загальних зборів надсилається міському голові особами, визначеними у підпунктах 3-5 пункту 5 цього Положення, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення загальних зборів.

До участі запрошуються депутати Ради та посадові особи міської ради.

Неявка запрошених депутатів Ради, посадових осіб місцевого самоврядування не перешкоджає проведенню загальних зборів.

Міський голова своїм розпорядженням може відмовити у проведенні загальних зборів у таких випадках:

- порушення терміну ініціювання загальних зборів, визначеного пунктом 6 цього Положення;

- із повідомленням щодо скликання загальних зборів звернулася недостатня кількість членів ініціативної групи;

- якщо з рішенням чи повідомленням про скликання загальних зборів звернулася особа, яка не може бути ініціатором скликання загальних зборів відповідно до пункту 5 цього Положення.

Відмова з інших підстав є неправомірною.

Відсутність відповіді Ради чи реєстрації ініціативи про скликання загальних зборів не може бути перешкодою для проведення загальних зборів у випадку, якщо ініціатива подана відповідно до цього Положення.

7. Підготовка загальних зборів здійснюється уповноваженим органом (особою) Ради у співпраці з ініціатором проведення загальних зборів.

Уповноважений орган (особа) Ради зобов'язаний організувати проведення загальних зборів так, щоб вони відбулись у дату, час і місці, запропоновані ініціатором загальних зборів, або в іншу дату та/або час, узгоджені з ініціатором загальних зборів чи з особою, уповноваженою представляти ініціатора загальних зборів.

Рада та її посадові особи, керівники комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню загальних зборів, у тому числі надають на прохання ініціатора загальних зборів, уповноваженого органу (особи) Ради необхідні для проведення загальних зборів матеріали.

Протягом двох робочих днів з дня отримання рішення (повідомлення) про проведення загальних зборів, але не пізніше п'яти робочих днів до дня їх проведення уповноважений орган (особа) Ради забезпечує оприлюднення оголошення про проведення загальних зборів на офіційному веб-сайті Ради. Крім офіційного веб-сайта Ради, оголошення про проведення загальних зборів також може бути додатково оприлюднене в місцевих засобах масової інформації, електронних інформаційних ресурсах, на інформаційних дошках тощо.

В оголошенні про проведення загальних зборів зазначаються:

-        дата, час та місце проведення загальних зборів;

-        територія проведення загальних зборів;

-        питання, що виносяться на загальні збори;

-        інформація про ініціатора проведення загальних зборів;

- контакти (телефон, електронна адреса тощо), за якими можна отримати додаткову інформацію про проведення загальних зборів.

8. До початку загальних зборів проводиться реєстрація їх учасників. Для реєстрації учаснику загальних зборів необхідно пред'явити паспорт громадянина України.

У списку учасників загальних зборів зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дати їх народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, ставляться підписи зареєстрованих учасників.

Усі фізичні особи, які беруть участь у загальних зборах, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, необхідні для організації і проведення загальних зборів. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників загальних зборів має бути зроблений відповідний застережний запис на кожному аркуші повідомлення або додатку до повідомлення про проведення загальних зборів. Ініціатор (ініціатори) загальних зборів несе (несуть) відповідальність за обробку персональних даних зазначених осіб, про що також має бути зроблений відповідний запис у повідомленні чи додатку до повідомлення, де містяться особисті підписи відповідних фізичних осіб.

Відмова від надання документів, визначених у цьому пункті Положення, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою для недопуску особи до участі у загальних зборах, у тому числі з правом дорадчого голосу.

Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і можуть брати участь у зборах з правом вирішального голосу відповідно до абзацу першого пункту 2 цього Положення.

Для ведення загальних зборів більшістю голосів учасників з правом вирішального голосу обирають головуючого на загальних зборах та їх секретаря.

Для підрахунку голосів учасники загальних зборів обирають зі свого складу лічильну комісію у кількості не менше трьох осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії міський голова, а також головуючий на загальних зборах чи їх секретар.

На початку загальних зборів шляхом голосування більшістю голосів учасників з правом вирішального голосу затверджуються регламент проведення загальних зборів та їх порядок денний, який включає питання, що містилися в оголошенні про проведення загальних зборів, а також інші питання, що вносяться за пропозицією учасників, за умови їх підтримки більшістю голосів учасників з правом вирішального голосу.

На загальних зборах не допускається розгляд питань, які не було внесено до порядку денного.

9. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів їх зареєстрованих учасників, що мають право вирішального голосу.

Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право вирішального голосу. Рішення, у тому числі з питань процедурного характеру, приймається більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників загальних зборів, які мають право вирішального голосу відповідно до абзацу першого пункту 2 цього Положення. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією та вносяться до протоколу загальних зборів.

За результатами загальних зборів оформляється письмовий протокол у двох примірниках, в якому чітко формулюється рішення загальних зборів. Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем загальних зборів. Список учасників загальних зборів з інформацією, визначеною пунктом 8 цього Положення додається до протоколу та є його невід'ємною частиною.

Захист і обробка відомостей, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється в порядку, встановленому законом.

У протоколі вказуються:

-        дата, час і місце проведення загальних зборів;

-        територія проведення загальних зборів;

-                    кількість учасників загальних зборів з правом вирішального голосу, кількість учасників загальних зборів з правом дорадчого голосу;

-        питання, які розглядалися на загальних зборах;

- рішення (пропозиції) загальних зборів, прийняті за результатами розгляду питань, та кількість голосів, поданих за та проти прийняття відповідних рішень.

Один примірник протоколу загальних зборів надсилається відповідним органам чи посадовим особам міської ради не пізніше 3 робочих днів з дня проведення загальних зборів, другий примірник зберігається у ініціаторів загальних зборів.

Копія протоколу не пізніше 5 робочих днів з дня проведення загальних зборів вивішується для ознайомлення в місці їх проведення і має бути доступна для ознайомлення протягом не менше одного місяця після проведення загальних зборів, а також розміщуватись на офіційному веб-сайті Ради.

Захист і обробка персональних даних, що містяться у протоколі загальних зборів, здійснюється відповідно до чинного законодавства України з урахуванням приписів цього Положення. У разі оприлюднення список реєстрації учасників загальних зборів дані про дату їх народження та місце проживання знеособлюються, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів. Зазначені дані можуть бути оприлюднені без згоди суб'єктів персональних даних виключно у випадках, передбачених нормами закону.

10. Рішення загальних зборів ураховуються Радою та її посадовими особами у їх діяльності.

Рішення загальних зборів розглядаються Радою та її посадовими особами за обов'язковою участю ініціаторів загальних зборів, яким надається слово для виступу. Ініціатори загальних зборів мають бути поінформовані про дату, час і місце проведення засідання з питань розгляду рішень загальних зборів у письмовій формі й не пізніше ніж за 10 робочих  днів до дня проведення засідання.

Рада та її посадові особи зобов'язані розглянути рішення (пропозиції) загальних зборів протягом 30 календарних днів з дня його (їх) отримання.

За результатами розгляду Ради та/або посадової особи приймають одне з таких рішень:

- урахувати пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, - у такому разі зазначаються конкретні заходи з її реалізації та відповідальні за виконання посадові особи;

- частково врахувати пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, - у такому разі зазначаються підстави цього рішення, заходи з реалізації урахованої пропозиції та відповідальні за виконання посадові особи;

- відхилити пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, - у такому разі зазначаються підстави цього рішення.

11. У разі включення до порядку денного пленарного засідання Ради чи засідання її виконавчого комітету питання, що було предметом загальних зборів, ініціатору загальних зборів або особі, уповноваженій представляти ініціатора загальних зборів, гарантується право бути присутнім на такому засіданні Ради або її виконавчого комітету та надається можливість представлення результатів загальних зборів.

12. Інформація про результати розгляду пропозицій, викладених в рішенні загальних зборів, протягом 3-х    робочих робочих днів після прийняття рішення за результатами розгляду вказаних пропозицій надсилається ініціатору загальних зборів або особі, уповноваженій представляти ініціатора загальних зборів, та публікується на офіційному веб-сайті Ради.

13. Рада, її посадові та службові особи несуть відповідальність за невиконання цього Положення згідно із законодавством України.

14. У разі недотримання визначеного цим Положенням порядку розгляду рішення загальних зборів, а також незгоди з рішенням органу або посадової особи міської ради щодо розгляду рішення (пропозиції) загальних зборів ініціатор останніх або особа, уповноважена його представляти, має право оскаржити таке рішення в порядку, встановленому законодавством України.


Секретар міської ради                                                      Альона КРАТКО

Додаток № 3

до Статуту територіальної громади, затвердженого рішенням 9 сесії міської ради VIII скликання           від 16.04.2021 №3/9/VIII

Додаток № 3. Положення про місцеві ініціативи в Носівській територіальній громаді[ред. | ред. код]

Це Положення про місцеві ініціативи в Носівській територіальній громаді (далі - Положення) визначає порядок ініціювання, організації збору підписів, внесення місцевих ініціатив та їх розгляду Радою.

1. Місцева ініціатива - це форма участі Носівської територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення шляхом ініціювання розгляду в Раді будь-якого питання, віднесеного до відання міської ради.

Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та законам України, а також пропозиції, реалізація яких може вплинути на інтереси територій поза межами територіальної громади.

2. У порядку місцевої ініціативи жителі територіальної громади можуть внести пропозиції для розгляду на відкритому засіданні Ради.

3. Почати збір підписів на підтримку місцевої ініціативи може один або кілька жителів територіальної громади, які є дієздатними особами і місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано на території Носівської територіальної громади.

Якщо збір підписів на підтримку місцевої ініціативи розпочинає кілька жителів, вони утворюють ініціативну групу.

4. Ініціатор (ініціативна група) формулює місцеву ініціативу у вигляді письмової пропозиції або проекту рішення щодо вирішення питання, яке належить до відання Ради, та проводить збір підписів жителів територіальної громади на підтримку ініціативи.

Ініціатор (ініціативна група) не може змінювати та доповнювати місцеву ініціативу після того, як було поставлено перший підпис жителя територіальної громади на її підтримку. При цьому на кожному з листів, на яких ставляться підписи на підтримку місцевої ініціативи жителями територіальної громади, має бути зазначено, на підтримку якої саме ініціативи збираються підписи.

5. Місцева ініціатива вважається підтриманою жителями територіальної громади, якщо на її підтримку отримано не менше 30 підписів дієздатних жителів територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території Носівської територіальної громади.

Разом з підписами на підтримку місцевої ініціативи зазначаються прізвища, імена, по батькові, дати народження, адреси зареєстрованого місця проживання жителів територіальної громади, які висловилися за підтримку місцевої ініціативи, дати поставлення підписів.

Усі фізичні особи, які проставляють підпис на підтримку місцевої ініціативи, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, необхідний для реалізації місцевої ініціативи. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних осіб, що проставляють підпис на підтримку місцевої ініціативи, має бути зроблений відповідний застережний запис на кожній сторінці листа про збір підписів. Ініціатори (ініціатор) збору підписів несуть відповідальність за обробку персональних даних суб'єктів цих даних, про що також має бути зроблений відповідний запис на кожній сторінці документу, у якому містяться особисті підписи відповідних фізичних осіб.

6. Після того, як на підтримку місцевої ініціативи зібрано необхідну кількість підписів жителів територіальної громади, ініціатор (ініціативна група) подає до Ради письмове повідомлення про внесення місцевої ініціативи (додаток 1, 2), яке має містити:

- письмові пропозиції для розгляду на засіданні Ради та/або проект рішення Ради, якщо ініціатор збору підписів (ініціативна група) збирала підписи на підтримку відповідного проекту рішення;

- підписні листи з підписами жителів територіальної громади, зібраними на підтримку таких пропозицій (додаток 3);

- прізвища, імена, по батькові, дати народження, адреси зареєстрованого місця проживання, контакти ініціатора, а якщо збір підписів організовує група осіб - особи, уповноваженої на взаємодію з Радою від імені ініціативної групи.

Захист і обробка відомостей, зазначених в підпункті 3 цього пункту, здійснюється уповноваженими особами Ради в порядку, встановленому законом.

7. Уповноважений орган (особа) Ради впродовж 5 робочих днів здійснює перевірку поданих документів на предмет відповідності вимогам законодавства України, Статуту Носівської територіальної громади, цього Положення.

8. За підсумками перевірки уповноважений орган Ради приймає одне з таких рішень:

- передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на відкритому засіданні Ради;

- повернути письмове повідомлення про внесення місцевої ініціативи ініціатору (ініціативній групі) для усунення недоліків;

- відмовити у винесенні місцевої ініціативи на засідання Ради.

Рішення уповноваженого органу Ради, прийняте за підсумками перевірки, публікується на офіційному веб-сайті Ради протягом 3-5 робочих днів з дня прийняття рішення.

9. Уповноважений орган Ради повертає ініціатору (уповноваженій особі ініціативної групи) весь пакет документів, поданих до Ради, для усунення недоліків не пізніше 5 днів з моменту їх надходження до Ради, якщо подані до Ради документи містять недоліки, які перешкоджають розгляду місцевої ініціативи Радою.

Недоліки, виявлені уповноваженим органом (особою) Ради при розгляді повідомлення про внесення місцевої ініціативи, підлягають виправленню протягом 5 днів з дня отримання ініціатором (уповноваженою особою ініціативної групи) письмової відповіді Ради (її уповноваженого органу або особи) із переліком недоліків, які підлягають усуненню. У разі неусунення недоліків у встановлені терміни місцева ініціатива вважається такою, що не була поданою.

Невмотивоване повернення документів ініціатору (ініціативній групі) не допускається.

Повідомлення про внесення місцевої ініціативи може бути повернуто ініціатору (ініціативній групі) для усунення недоліків за наявності щонайменше однієї з таких підстав:

- не дотримано вимоги щодо оформлення повідомлення про внесення місцевої ініціативи;

- кількість підписів жителів територіальної громади, поданих до Ради на підтримку місцевої ініціативи, є меншою за мінімальний рівень, визначений пунктом 5 цього Положення;

- до Ради було подано не повний перелік документів, передбачених пунктом 6 цього Положення.

10. Уповноважений орган (особа) Ради відмовляє у винесенні місцевої ініціативи на розгляд Радою, якщо:

- місцева ініціатива суперечить Конституції або актам законодавства України;

- місцева ініціатива стосується питання, вирішення якого не належать до відання місцевого самоврядування.

Відхилення пропозиції, поданої в порядку місцевої ініціативи, з мотивів наявності технічних помилок чи неточностей не допускається.

11. Питання, внесене на розгляд Ради у порядку місцевої ініціативи, підлягає обов'язковому розгляду на найближчому відкритому пленарному засіданні Ради за участю в її обговоренні ініціатора (уповноваженої особи (осіб) ініціативної групи).

Включення питання, внесеного на розгляд Ради у порядку місцевої ініціативи, до порядку денного відповідної сесії Ради забезпечує міський голова.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту Ради. При цьому ініціатору (уповноваженій особі ініціативної групи) обов'язково надається слово для виступу на пленарному засіданні Ради.

Ініціатор (уповноважена особа (особи) ініціативної групи) обов'язково запрошуються на засідання постійних депутатських комісій, виконавчого комітету Ради, які попередньо розглядають відповідне питання, із правом виступу на засіданні. Відсутність висновків або рекомендацій постійних депутатських комісій щодо питання, внесеного на розгляд Ради у порядку місцевої ініціативи, не розгляд чи несвоєчасний розгляд відповідного питання постійними депутатськими комісіями, не може бути підставою для відмови у включенні питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, до порядку денного сесії ради. Інформація про розгляд питання, поданого у порядку місцевої ініціативи, постійними депутатськими комісіями оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради протягом 3 робочих днів з дня засідання комісії, але у будь-якому випадку - не пізніше 5 робочих днів до дня пленарного засідання Ради, на якому планується розглядати відповідне питання.

12. Рада в межах своїх повноважень може прийняти одне з таких рішень:

- підтримати пропозицію (проект рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, та за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам Ради підготувати проект рішення ради з цього питання;

- підтримати пропозицію (проект рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, частково (з обґрунтуванням такого рішення) та за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам Ради підготувати проект рішення ради з цього питання;

- підтримати пропозицію (проект рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, та дати доручення органу або посадовій особі місцевого самоврядування територіальної громади розглянути місцеву ініціативу та забезпечити заходи для її реалізації (розроблення календарного плану їх виконання), якщо місцева ініціатива стосується питання, вирішення якого не належать до компетенції Ради;

- відхилити пропозицію (проект рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, з обґрунтуванням такого рішення.

Відповідне рішення Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття. Засвідчена Радою копія відповідного рішення надсилається ініціатору (уповноваженій особі ініціативної групи) на адресу, зазначену у повідомленні про внесення місцевої ініціативи.

Повторне подання на розгляд Ради питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи та відхиленого Радою з мотивів його невідповідності Конституції або законам України, або у зв'язку з тим, що це питання не належить до компетенції відповідних органів місцевого самоврядування, не допускається. У випадку внесення змін у законодавство, які розширять повноваження органів місцевого самоврядування чи змінять правове регулювання питання, порушуваного у порядку місцевої ініціативи, це питання може бути знову внесене до Ради у порядку місцевої ініціативи.

Якщо Рада відхилила пропозицію (проект рішення Ради), подану в порядку місцевої ініціативи, з інших мотивів, повторне подання місцевої ініціативи з цього питання можливе не раніше ніж через рік після прийняття відповідного рішення Радою.

13. Рішення Ради, дії або бездіяльність уповноваженого органу (особи) Ради щодо прийняття до розгляду, внесення на розгляд сесії Ради та/або розгляду питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.

Секретар міської ради                                                      Альона КРАТКО

Додаток 1 до Положення про місцеві ініціативи Носівської територіальної громади[ред. | ред. код]

Адреса ради

________________________________

Уповноважений ініціативної групи в особі (ініціатор)

________________________________

(прізвища, імена і по батькові)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення місцевої ініціативи - проєкту рішення жителями територіальної громади

Відповідно до статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування» та Положення «Про місцеві ініціативи в Носівській територіальній громаді» просимо:

1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.

2. Прийняти до розгляду в порядку місцевої ініціативи проєкт рішення Носівської міської ради        ____________________________________________

                                                                         повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

3. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої ініціативи, дати розгляду постійними депутатськими комісіями,         Носівською міською ра­дою на пленарному засіданні та іншу важливу інформацію, пов'язану з розглядом ініціативи, уповноваженого представника ініціативної групи (ініціатора) ______________________(ПІП) за поштовою адресою         ______________________________________________;

4. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними депутатськими комісіями та Носівською міською радою надати слово для доповіді з питання місцевої ініціати­ви уповноваженому представнику ініціативної групи (ініціатора) ________________________________ (ПІП).

На підтримку подання цієї місцевої ініціативи зібрано ______________

___________________________________________________________________

(цифрами тапрописом) підписів жителів територіальної громади.

До повідомлення додаємо:

 1. Проєкт рішення Носівської міської ради

_________________________________________________________________;

повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

 1. Підписні листи в кількості __________________________________

________________________        (цифрами тапрописом)аркушів із підписами.

Склад ініціативної групи (за наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові Дата і рік народження Адреса реєстрації проживання Контактний телефон, адреса електронної по­шти (за наявності) Власноручний

підпис

«____» _____________ 20 __ року


Секретар міської ради                                                         Альона КРАТКО

Додаток 2 до Положення про місцеві ініціативи Носівської територіальної громади[ред. | ред. код]

Адреса ради

__________________________________

Уповноважений ініціативної групи в особі (ініціатор)

__________________________________

прізвища, імена і по батькові

ПОВІДОМЛЕННЯ про внесення жителями територіальної громади місцевої ініціативи - питань до розгляду

Відповідно до статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування» та Положення «Про місцеві ініціативи в Носівській територіальній громаді» просимо:

1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.

2. Розглянути на відкритому засіданні Носівської міської ради в порядку

місцевої ініціативи такі питання:

1)_________________________________________________________     ;

2) _______________________________________________________        .

перелік чітко сформульованих питань для розгляду на відкритому засіданні ради

3. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої ініціативи, дати розгляду її постійними депутатськими комісіями, Носівською міською ра­дою на пленарному засіданні та іншу важливу інформацію, пов'язану з розглядом ініціативи, уповноваженого представника ініціативної групи (ініціатор) ____________________________ (ПІП) за поштовою адресою ______________________________________________  .

4. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними депутатськими комісіями та Носівською міською радою запросити та надати слово для доповіді з питання міс­цевої ініціативи уповноваженому представнику ініціативної групи (ініціатор)_____________________________ (ПІП).

На підтримку подання цієї місцевої ініціативи зібрано _________________

_________________________________         (цифрами та про­писом) підписів жителів територіальної громади.


До повідомлення додаємо:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали, необхідні для розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи (за потреби).

2. Підписні листи в кількості          ____________________________________(цифрами тапрописом) аркушів із підписами.

Склад ініціативної групи

Прізвище, ім'я, по батькові Дата і рік народження Адреса реєстрації проживання Контактний телефон, адреса електронної по­шти (за наявності) Власноручний підпис

«___»         ______________________20 __ року


Секретар міської ради                                                                Альона КРАТКО

Додаток 3 до Положення про місцеві ініціативи Носівської територіальної громади[ред. | ред. код]

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ №

із підписами жителів територіальної громади щодо ініціювання в порядку місцевої ініціативи винесення на розгляд Носівської міськоїради проєкту рішення Носівської міської ради

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Повна назва проєкту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

(текст проекту рішення Носівської міської

  ради - на звороті)

№ п/п Дата і рік народження Адреса реєстрації проживання Контактний телефон, адреса електронної пошти (за наяв­ності) Власноручний підпис
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Загальна кількість підписів: ____ (__________________________), з них належно оформле­но ___ (_______________________ ) цифрами та прописом.


Член ініціативної групи  _____________________________________

                                                          (Підпис, прізвище та ініціали)    

Член ініціативної групи  _______________________________________

                                                (Підпис, прізвище та ініціали)

Секретар міської ради                                                             Альона КРАТКО

Додаток № 4

до Статуту територіальної громади, затвердженого рішенням 9 сесії міської ради VIII скликання від 16.04.2021 № 3/9/VIII

Додаток № 4. Положення про громадські слухання в Носівській територіальній громаді[ред. | ред. код]

Це Положення про громадські слухання в Носівській територіальній громаді (далі - Положення) встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань та врахування їх результатів Радою та її посадовими особами.

1. Носівська територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами та посадовими особами Ради, під час яких жителі територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міської ради.

2. Громадські слухання можуть проводитися в одному або кількох будинках, житлових комплексах, на вулиці(цях), у кварталі(лах), мікрорайоні(нах), окремих населених пунктах територіальної громади, відповідному старостинському окрузі, на всій території громади щодо питань місцевого значення, які стосуються прав та законних інтересів жителів територіальної громади, де проводяться ці слухання.

3. Ініціаторами проведення громадських слухань можуть бути:

- міський голова;

- міська рада;

- староста;

- органи самоорганізації населення, місцезнаходження яких зареєстроване на території відповідної громади;

- жителі територіальної громади, які, відповідно до абзацу 1 пункту 4 цього Положення, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом голосу.

Жителі територіальної громади ініціюють громадські слухання шляхом створення ініціативної групи у складі до десяти осіб та збору підписів цією ініціативною групою на підтримку проведення громадських слухань у кількості 30 підписів осіб, які, відповідно до абзацу 1 пункту 4 цього Положення, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом голосу.

Список жителів територіальної громади, які підписали звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань (додаток 1, 2), має містити таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; адреса реєстрації місця проживання; контактний номер телефона (за наявності); особистий підпис.

У разі проведення загальних громадських слухань у межах всієї територіальної громади необхідною кількістю є 50 підписів жителів територіальної громади.

У разі проведення громадських слухань у межах окремого міста, селища чи села територіальної громади необхідною кількістю є 1/5 підписів жителів територіальної громади необхідних для ініціювання загальних громадських слухань.

У разі проведення громадських слухань у менших частинах міста (села, селища) (мікро- районі(нах), кварталі(лах), вулиці(цях), будинку(ків)) необхідною кількістю є 20 підписів жителів громади.

4. Громадські слухання проводяться відкрито.

У громадських слуханнях з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські слухання.

Участь ініціаторів громадських слухань у їх проведенні є обов'язковою.

5. Особа жителя територіальної громади та факт реєстрації постійного місця проживання на території Носівської територіальної громади встановлюються у визначеному законом порядку на підставі документів, визначених Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», про що уповноваженою особою вноситься відповідний запис у реєстраційну форму (список реєстрації учасників громадських слухань), що є додатком до протоколу громадських слухань.

6. Інші особи, які на законних підставах постійно проживають або перебувають на відповідній території, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

Можливість участі особи з правом дорадчого голосу передбачає право особи бути присутньою на громадських слуханнях, висловлювати власні позиції з приводу обговорюваних під час слухань питань. Особи з правом дорадчого голосу не беруть участь у голосуванні, а їхній голос у результаті голосування не враховується.

На громадські слухання можуть бути запрошені міський голова, депутати Ради, старости, інші посадові особи органів місцевого самоврядування територіальної громади, представники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань, органів самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на відповідній території, та інші особи.

7. Громадські слухання проводяться в міру необхідності.

8. Проведення громадських слухань є обов'язковим перед прийняттям Радою та її посадовими особами рішень про:

- затвердження, внесення змін або доповнень до Статуту територіальної громади;

- затвердження рішення про місцевий бюджет на відповідний рік;

- планування розвитку територіальної громади;

- встановлення ставок місцевих податків та зборів, тарифів на житлово-комунальні послуги, які затверджуються Радою;

- діяльність, яка справляє або може справити негативний вплив на стан довкілля, епідеміологічне благополуччя населення Носівської територіальної громади;

- визначення переліку об'єктів, які не можуть бути вилучені та відчужені з комунальної власності територіальної громади;

- інші випадки, визначені законодавством України або рішеннями Ради.

9. Ініціатива        голови про проведення громадських слухань оформлюється відповідним розпорядженням.

Рішення про проведення громадських слухань за ініціативою Ради приймається на відповідному пленарному засіданні Ради.

Староста ініціює проведення громадських слухань на території (частині території) відповідного старостинського округу шляхом надсилання повідомлення про ініціювання громадських слухань Раді на ім'я голови.

Органи самоорганізації населення, ухвалюють рішення про проведення громадських слухань відповідно до їх установчих документів та надсилають письмове повідомлення про ініціювання громадських слухань Раді на ім'я міського голови. Повідомлення підписується уповноваженою особою згідно з установчими документами ініціатора слухань.

Ініціативна група, утворена з урахуванням підпункту 5 пункту 3 цього Положення, надсилає письмове повідомлення про проведення громадських слухань Раді на ім'я міського голови. Повідомлення підписується усіма членами ініціативної групи.

Усі фізичні особи, які входять до ініціативної групи, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та спосіб, необхідні для організації громадських слухань. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників громадських слухань має бути зроблений відповідний застережний запис на кожному аркуші повідомлення або додатку до повідомлення про проведення громадських слухань. Ініціатор (ініціатори) громадських слухань несе відповідальність за обробку персональних даних зазначених осіб, про що також має бути зроблений відповідний запис у повідомленні чи додатку до повідомлення, де містяться особисті підписи відповідних фізичних осіб.

10. У розпорядженні міського голови, рішенні Ради, повідомленні інших суб'єктів про ініціювання громадських слухань вказуються:

- найменування особи, яка є ініціатором громадських слухань (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади для міського голови чи старости або прізвище, ім'я, по батькові,

- дати народження (для членів ініціативної групи);

- місцезнаходження (для органів самоорганізації населення) або місце проживання усіх членів ініціативної групи (для членів ініціативної групи);

- дата, час і місце проведення громадських слухань;

- територія, на якій проводяться громадські слухання;

- питання, що виносяться на їх розгляд, із зазначенням чинників, які свідчать про суспільну значущість цих питань для жителів території, на якій проводяться громадські слухання;

- перелік осіб, які запрошуються для виступів (доповідей) під час слухань;

- номери контактних телефонів, електронні адреси та адреси для листування учасників ініціативної групи або осіб, відповідальних за організацію громадських слухань, - для інших осіб, які мають право ініціювати проведення громадські слухання;

- інформацію щодо потреби ініціатора громадських слухань у сприянні органу місцевого самоврядування в організації цих слухань (для осіб, визначених у підпунктах 3-5 пункту 3 цього Положення);

- порядок доведення інформації щодо проведення громадських слухань до жителів територіальної громади (для випадків, коли громадські слухання проводяться за ініціативою міського голови чи Ради).

До розпорядження, рішення або повідомлення про проведення громадських слухань можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та/або проекти документів, що виносяться на слухання.

Повідомлення (рішення Ради) про ініціювання громадських слухань надсилається міському голові особами, визначеними у підпунктах 3-5 пункту 3 цього Положення, не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дня проведення громадських слухань.

11. Не пізніше 3 робочих днів з моменту прийняття Радою рішення або отримання повідомлення про ініціювання громадських слухань від суб'єктів, визначених у підпунктах 3-5 пункту 3 цього Положення міський голова видає розпорядження про розгляд ініціативи щодо проведення громадських слухань.

Зазначеним розпорядженням може бути прийняте рішення про:

-      проведення громадських слухань;

-      повернення повідомлення про проведення громадських слухань ініціаторам для усунення недоліків;

-      відмову у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

Повідомлення про ініціювання громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або декількох із таких підстав:

- не дотримано вимог до оформлення повідомлення, передбачених цим Положенням;

- звернулася недостатня кількість жителів територіальної громади чи суб'єктів, наділених правом ініціювати слухання.

Рішення уповноваженого органу (особи) Ради про відмову у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань приймається за наявності однієї або декількох із таких підстав:

- запропоноване для обговорення на громадських слуханнях питання суперечить Конституції або актам законодавства України;

- запропоноване для обговорення на громадських слуханнях питання не належить до компетенції відповідних органів місцевого самоврядування;

- з ініціативою про проведення громадських слухань звернувся суб'єкт, не наділений правом ініціативи щодо проведення громадських слухань.

Невмотивоване повернення повідомлення про проведення громадських слухань на доопрацювання або відмова у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань не допускаються.

12. Про прийняте рішення ініціатор проведення громадських слухань, визначений відповідно до підпунктів 3-5 пункту 3 цього Положення, повідомляється письмово або електронною поштою, шляхом надсилання копії відповідного акту протягом 2 робочих днів від дати його прийняття.

Ініціатор доопрацьовує повернуте повідомлення та подає документи з усунутими недоліками протягом 5 робочих днів з моменту отримання листа (електронного листа) про повернення повідомлення для усунення недоліків.

13. Розпорядження про проведення громадських слухань має містити інформацію про:

- дату, час та місце проведення громадських слухань;

- територію, на якій проводяться громадські слухання;

- питання, що виносяться на громадські слухання, із зазначенням чинників, які свідчать про суспільну значущість цього питання для жителів території, на якій проводяться громадські слухання;

- ініціатора проведення громадських слухань;

- орган (особу) Ради, що забезпечує організацію проведення громадських слухань, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посад та контактів уповноважених осіб;

- перелік заходів, які мають бути здійснені з боку Ради для забезпечення проведення громадських слухань;

- іншу необхідну інформацію.

14. Громадські слухання призначаються у придатному для проведенні громадських слухань приміщенні, розташованому на території, охопленої громадськими слуханнями.

Дата, час та місце проведення громадських слухань, що запропоновані особами, визначеними у підпунктах 3-5 пункту 3 цього Положення, можуть бути змінені за розпорядженням міського голови у випадках, коли Рада не може забезпечити проведення громадських слухань на умовах ініціатора. Інша дата, час та/чи місце узгоджуються з ініціатором громадських слухань і призначається на дату не пізніше 14 календарних днів від запропонованої дати.

Про зміну дати, часу та місця проведення громадських слухань уповноважений Радою орган (особа) повідомляють ініціатора проведення цих слухань до моменту оприлюднення оголошення про проведення громадських слухань на офіційному веб-сайті Ради шляхом надсилання відповідної інформації на поштову або електронну адресу, вказану у повідомлені ініціатора проведення слухань.

15. Протягом 5 робочих днів з дня видання розпорядження про проведення громадських слухань, але не пізніше 7 робочих днів до дня проведення громадських слухань, уповноважений орган (особа) Ради забезпечує оприлюднення оголошення про проведення громадських слухань на офіційному веб-сайті Ради.

Також оголошення про проведення громадських слухань може поширюватися в будь-яких інший доступний спосіб з метою ознайомлення з ним якомога більшої кількості членів громади.

Рада та її посадові особи не несуть відповідальності за неоприлюднення інформації про громадські слухання або оприлюднення її з порушенням строків, визначених цим Положенням, у випадку, якщо повідомлення про проведення громадських слухань надійшло із порушенням вимог, передбачених п. 11 цього Положення.

В оголошенні про проведення громадських слухань, яке оприлюднюється на веб-сайті Ради, зазначаються:

- дата, час та місце проведення громадських слухань;

- територія, на якій проводяться громадські слухання;

- питання, що виносяться на громадські слухання;

- інформація про ініціатора проведення громадських слухань;

- контакти (телефон, електронна адреса тощо), за якими можна отримати додаткову інформацію про проведення громадських слухань.

16. Підготовка громадських слухань здійснюється ініціатором їх проведення. Міський голова, виконавчі органи Ради сприяють в організації та проведенні громадських слухань у межах та у спосіб, що не суперечать чинному законодавству та відповідно до наявних організаційно-технічних можливостей.

Міський голова, Рада мають забезпечити явку уповноважених представників відповідних органів місцевого самоврядування для участі у громадських слуханнях, за умови, що повідомлення про проведення цих слухань було отримане Радою у порядку та строки, визначені п. 11 цього Положення.

17. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Реєстрацію учасників забезпечує ініціатор громадських слухань.

Для реєстрації особам, які хочуть взяти участь у громадських слуханнях з правом голосу, необхідно пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, передбачений для посвідчення особи та встановлення її місця проживання в Україні відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Особи, які відповідно до пункту 6 цього Положення беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу, пред'являють лише документ, який відповідно до чинного законодавства України посвідчує особу.

У списку реєстрації учасників громадських слухань зазначають прізвища, імена, по батькові учасників, дати їх народження, зареєстроване місце проживання. Учасник слухань підтверджує достовірність зазначеної інформації своїм особистим підписом у списку реєстрації учасників громадських слухань.

Усі особи, які беруть участь у громадських слуханнях, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, необхідний для організації та врахування результатів громадських слухань. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників громадських слухань має бути зроблений відповідний застережний запис на кожному аркуші списку реєстрації учасників громадських слухань. Ініціатор (ініціатори) громадських слухань несе (несуть) відповідальність за обробку персональних даних зазначених осіб, про що також має бути зроблений відповідний запис у списку реєстрації учасників громадських слухань.

Відмова від надання документів, визначених у цьому пункті Положення, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою недопуску особи до участі у громадських слуханнях, у тому числі з правом дорадчого голосу.

18. Перед початком громадських слухань більшістю зареєстрованих учасників громадських слухань, які мають право голосу на цьому заході, обираються головуючий, секретар слухань та лічильна комісія. Інформація про це заноситься до протоколу громадських слухань.

Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, разом із секретарем слухань підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

Секретар громадських слухань веде протокол громадських слухань (додаток 3) у порядку, передбаченому цим Положенням.

Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

До початку обговорення та прийняття рішень щодо питань, винесених на громадські слухання, шляхом голосування затверджуються регламент проведення та порядок денний громадських слухань.

Регламентом визначається час, відведений для доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має передбачати:

- доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;

- виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

- запитання, виступи учасників громадських слухань, прийняття рішення щодо питання, винесеного на громадські слухання.

Включення до порядку денного, розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було передбачено розпорядженням про проведення слухань, не допускається.

19. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися чи припинятися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

Кожен учасник громадських слухань має право надати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу громадських слухань.

Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламентом час, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають проведенню громадських слухань.

У випадку порушення вимог цього Положення головуючий може прийняти рішення про видалення порушника (порушників) з місця, де проводяться громадські слухання. У разі невиконанні рішення про видалення порушників до них можуть бути застосовані заходи примусу відповідно до чинного законодавства.

Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. За наявності організаційно-технічної можливості Рада чи ініціатор слухань забезпечує їх веб-трансляцію, аудіо-, фото- та/ або відеофіксацію. Кожен учасник громадських слухань, а також присутні на слуханнях представники засобів масової інформації мають право здійснювати аудіо, фото- та/або відеофік- сацію чи веб-трансляцію громадських слухань, якщо це не перешкоджає їх проведенню.

20. Голосування щодо прийняття або відхилення відповідного питання порядку денного та/або внесених учасниками громадських слухань пропозицій здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право голосу під час громадських слухань. Рішення, у тому числі з питань процедурного характеру, приймається більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників громадських слуханнях, які мають право голосу відповідно до цього Положення. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією та вносяться до протоколу громадських слухань.

21. За результатами громадських слухань у триденний термін оформляється письмовий протокол, в якому чітко формулюються рішення (пропозиції) громадських слухань. Протокол підписується головою та секретарем громадських слухань у двох примірниках. Список реєстрації учасників громадських слухань додається до протоколу та є його невід'ємною частиною.

У протоколі вказуються:

- дата, час і місце проведення громадських слухань;

- територія, на якій проводяться громадські слухання;

- кількість учасників громадських слухань з правом голосу;

- кількість учасників громадських слухань з правом дорадчого голосу;

питання, які розглядалися на громадських слуханнях;

- рішення (пропозиції) громадських слухань, прийняті за результатами розгляду питань, та кількість голосів, поданих за та проти прийняття відповідних рішень;

- інша інформація, передбачена цим Положенням або актами законодавства.

Один примірник протоколу громадських слухань надсилається відповідним органам чи посадовим особам місцевого самоврядування не пізніше 5 робочих днів з дня проведення громадських слухань, другий примірник зберігається у ініціаторів громадських слухань.

Копія протоколу не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань і має бути доступна для ознайомлення протягом не менше одного місяця після проведення слухань, а також розміщуватися на офіційному веб-сайті Ради.

Захист і обробка персональних даних, що додаються до протоколу громадських слухань та додатку до нього, здійснюється відповідно до чинного законодавства України з урахуванням приписів цього Положення. У разі оприлюднення списку реєстрації учасників громадських слухань дані про дату народження та місце проживання знеособлюються, якщо інше не встановлено рішенням учасників громадських слухань. Зазначені дані можуть бути оприлюднені без згоди суб'єктів персональних даних виключно у випадках, передбачених нормами чинного законодавства.

22. Рада та/або ЇЇ посадові особи зобов'язані розглянути рішення (пропозиції) громадських слухань протягом 30-35 календарних днів з дня їх отримання.

За результатами розгляду Рада та/або її посадові особи приймають одне з таких рішень:

- урахувати пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, - у цьому разі зазначаються конкретні заходи для її реалізації та відповідальні за виконання посадові особи;

- частково врахувати пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, - у цьому разі зазначаються підстави для прийняття такого рішення, заходи для реалізації врахованої пропозиції та відповідальні за виконання посадові особи;

- відхилити пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, - у цьому разі зазначаються підстави для прийняття такого рішення.

23. У разі включення до порядку денного пленарного засідання Ради чи засідання її виконавчого комітету питання, що було предметом громадських слухань, ініціатору громадських слухань або особі, уповноваженій представляти ініціатора громадських слухань, гарантується право бути присутнім на такому засіданні Ради або її виконавчого комітету та надається можливість представлення результатів громадського слухання.

24. Інформація про результати розгляду пропозицій, викладених в рішенні громадських слухань, протягом трьох робочих днів після прийняття рішення за результатами розгляду вказаних пропозицій надсилається відповідним органом чи посадовою особою міської ради ініціатору громадського слухання або особі, уповноваженій представляти ініціатора громадських слухань, та публікується на офіційному веб-сайті Ради.

25. Рада, її посадові та службові особи несуть відповідальність за невиконання цього Положення згідно із законодавством України.

Недотримання порядку ініціювання та проведення громадських слухань, визначених цим Положенням, може бути підставою для визнання громадських слухань такими, що не відбулися, в судовому порядку.

26. Рішення Ради, дії або бездіяльність уповноваженого органу (особи) Ради щодо проведення громадських слухань, внесення на розгляд сесії Ради та/або розгляду питання, розглянутого під час проведення громадських слухань, можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.


Секретар міської ради                                                      Альона КРАТКО

Додаток 1 до Положення про громадські слухання Носівської територіальної громади[ред. | ред. код]

Носівському міському голові

_____________________________________

Уповноважений ініціативної групи

____________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Проживає за адресою:

___________________________________

адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти — за наявності)


ЗВЕРНЕННЯ З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положен­ня «Про громадські слухання у        Носівській територіальній громаді», просимо:

1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті (селі, се­лищі) районі міста, села, мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку(-ках)) з такого предме­та: __________________________________________________

                     проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду

2.   Запросити на громадські слухання:___________________________

                                                 (прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

3. Призначити слухання на _____________________________________                                                                                           дата, час та місце запланованих громадських слухань

4. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів

__________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, уповноваженої представляти ініціатора

5. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1) ______________________________________________________________   ;

2) ____________________________________________________________ .    

список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

6. Надати відповідь у письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням «Про громадські слухання у Носівській територіальній громаді», за адресою: __________________________________.

До звернення додаємо:

1. Список жителів територіальної громади, які підписали це звернення, на ____ арк.

2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на _____ арк.

Дата                                         підпис                    ім'я та прізвище особи, зазначеної в заголовку


Секретар міської ради                                                               Альона КРАТКО

Додаток 2 до Положення про громадські слухання Носівської територіальної громади[ред. | ред. код]

Офіційний бланк організації (за наявності) Носівському міському  голові

_____________________________________

_____________________________________

Юридична адреса організації (якщо не на офіційному бланку)

                                            №         ____ від    

ЗВЕРНЕННЯ З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положен­ня «Про громадські слухання у        », просимо:

1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті (селі, селищі) районі міста, селі, мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку(-ках)) з такого предмета: __________________________________

                                                      проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

2. Запросити на громадські слухання: _____________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

 1. Призначити слухання на ______________________________________

Дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів _____________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові та контакти особи, уповноваженоїпреДставляти ініціатора;

5. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1) _______________________________________________________________ ;

2)...

прізвища, посади та контакти не більше 5 осіб, що могли б увійти до складу організаційно­го комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

6. Надати відповідь в письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням «Про громадські слухання у ________________», за адресою:__________________________________________________________.

До звернення додаємо:

 1. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на      ____ арк.

посада особи,

яка підписує звернення                    підпис                     ім'я та прізвище


Секретар міської ради                                                               Альона КРАТКО

Додаток 3 до Положення про громадські слухання Носівської територіальної громади[ред. | ред. код]

ПРОТОКОЛ

громадських слухань________________________________

                                вид громадських слухань та їх предмет

____________________________міста (села, селища)

«____» ____________ 20    року

Місце проведення: ________________________    

Час проведення:  __________________________

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості ____осіб (список реєстрації - у Додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу        учасників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
 3. Про ситуацію щодо ____________________________________.

                                   питання порядку денного що обговорювалось

 1. Про ситуацію щодо ____________________________________.

                                   питання порядку денного що обговорювалось

 1. Про ситуацію щодо ____________________________________.

                                   питання порядку денного що обговорювалось

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

1.

ВИСТУПИЛИ:

 1. __________________________________.
 2. ___________________________________ .  

       

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -         ;

«Проти» - ;

«Утрималися» - ;

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим слухань:

Прізвище, ім'я, по батькові Адреса реєстрації та контакти


2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

2. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.


ВИСТУПИЛИ:

 1. ____________________________________________.
 2. ____________________________________________.


ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -         ;

«Проти» - ;

«Утрималися» - ;

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

Про ситуацію щодо ________________________________________         .

Про ситуацію щодо _______________________________________  .

Про ситуацію щодо _______________________________________  .

2. Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ____хвилин;

на доповідь - до  ____ хвилин;

на кожну із не більше двох співдоповідей - до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом - до ___ хвилин;

на виступи експертів – до _____хвилин;

на виступи в обговоренні – до ____ хвилин.

3. Про ситуацію щодо _____________________________________________ питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

Про ситуацію щодо ____________________________________________ .

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ____________________________________________________________.
 2. ____________________________________________________________.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -         ;

«Проти» -  ;

«Утрималися» -  ;

УХВАЛИЛИ: _________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Про ситуацію щодо_______________________________________.

                  питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо ______________________________________________  .

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ____________________________________________________________.
 2. ____________________________________________________________ .

       

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -         ;

«Проти» - ;

«Утрималися» - ;

УХВАЛИЛИ:

5. Про ситуацію щодо ________________________________________   .

                                                питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ___________________________________________   .

                                         питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. __________________________________________________________
 2. __________________________________________________________

       

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -         ;

«Проти» - ;

«Утрималися» - ;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо _____________________________________________

питання, яке порушується

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Голова слухань __________________________________

(прізвище та ініціали) (підпис)


Секретар слухань         __________________________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Секретар міської ради                                                             Альона КРАТКО

Додаток 1 до Протоколу громадських слухань з предмета:[ред. | ред. код]

___________________________

__________________міста (села, селища)

                            від «___»  20 ___ р.


СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань _____________________

___________________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

_______________________міста (села, селища)


«       »       20 __ року м.

№ п/п Дата і рік народження Адреса реєстрації проживання Контактний телефон, адреса електронної по­шти (за наявності) Власноручний підпис
1
2


Голова слухань            _____________________________________________


Секретар слухань         ___________________________________________


Секретар міської ради                                                               Альона КРАТКО

Додаток № 5. Положення про консультації з громадськістю в Носівській територіальній громаді[ред. | ред. код]

Додаток № 5 до Статуту територіальної громади, затвердженого рішенням 9 сесії міської ради VIII скликання від 16.04.2021 № 3/9/VIII

1. Це Положення про консультації з громадськістю в Носівській територіальній громаді (далі - Положення) визначає порядок організації і проведення Радою, її виконавчими орга­нами консультацій з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції.

2. Консультації з громадськістю є однією з форм участі Носівської територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Вони проводяться з метою залучення територіальної громади до прийняття управлінських рішень, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність Ради, її виконавчих органів, а також забезпечення гласності, від­критості та прозорості їх діяльності.

3. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються Радою, її виконав­чими органами під час прийняття рішень.

4. Консультації з громадськістю організовує і проводить Рада, її виконавчі органи, які є ро­зробниками проекту нормативно-правового акта або готують пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу з питань громадської участі (далі - відповідальний орган).

5. Виконавчий комітет щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з гро­мадськістю в Носівській територіальній громаді (далі - орієнтовний план) з урахуванням пропозицій Ради, її виконавчих органів, консультативно-дорадчих органів, утворених при Раді, жителів Носівської територіальної громади та інститутів громадянського суспільства, які здійс­нюють діяльність на території Носівської територіальної громади, а також результатів проведен­ня попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради.

6. Інформація, пов'язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради.

7. Інститути громадянського суспільства, що здійснюють діяльність на території         Носівської територіальної громади, можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з пи­тань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій до Ради.

У разі надходження пропозицій щодо проведення консультацій з громадськістю з одно­го й того самого питання від не менше ніж трьох інститутів громадянського суспільства, які діють у межах Носівської територіальної громади, такі консультації проводяться Радою, її вико­навчими органами обов'язково.

8. Рада, її виконавчі органи під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

9. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорен­ня та/абоелектронних консультацій з громадськістю (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

10. Проєкти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення таких публіч­них заходів:

- конференцій, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю;

- теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференцій, електронних консультацій.

12. Публічне громадське обговорення здійснюється Радою, її виконавчими органами у та­кому порядку:

- визначення питання, яке планується винести на обговорення;

- прийняття рішення про проведення обговорення;

- розробка плану заходів з організації та проведення обговорення (за потреби);

- вжиття заходів для забезпечення залучення всіх заінтересованих сторін, а також суб'єк­тів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб'єк­тів (далі - заінтересовані сторони);

- оприлюднення інформації про проведення обговорення на офіційному веб-сайті Ради та в інший прийнятний спосіб;

- збір та аналіз інформації про оцінку громадськістю ефективності запропонованого шля­ху вирішення питання;

- формування експертних пропозицій щодо альтернативного вирішення питання;

- забезпечення врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

- аналіз результатів обговорення;

- оприлюднення результатів обговорення на офіційному веб-сайті Ради та в інший прийнятний спосіб.

З метою належного організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення Рада та її виконавчі органи можуть утворювати робочу групу за участю заінтересованих сторін.

13. Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення має містити:

- найменування Ради, її виконавчого органу, які проводять публічне громадське обговорення;

- питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення, адреса (гіпертекстове по­силання) опублікованого на офіційному веб-сайті Ради тексту проекту акта;

- можливі варіанти вирішення питання;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

- можливі наслідки запровадження рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- відомості про строк, місце, час заходів, порядок публічного громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

- спосіб забезпечення участі в публічному громадському обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- поштова й електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

- адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

- прізвище, ім'я відповідальної особи Ради, її виконавчих органів;

- строк і спосіб оприлюднення результатів публічного громадського обговорення.

14. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення. Строк проведення публічного громадського обговорення визначається Радою, її виконавчими органами і не може бути меншим за 15 календарних днів.

15. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні, або на адреси посадових осіб, розміщені на офіційному веб-сайті Ради.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення визначеною органом місцевого самоврядування особою ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції та зауваження.

Пропозиції та зауваження, що надходять до Ради, її виконавчих органів, протоколи публічних заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради протягом 5 робочих днів після їх надходження (проведення заходу, що протоколюється).

Заінтересовані особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місця знаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

16. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються Радою, її виконавчими органами із залученням (за потреби) відповідних фахівців.

17. За результатами публічного громадського обговорення Рада, її виконавчі органи готують звіт, в якому зазначається:

- найменування Ради, її виконавчого органу, які проводили обговорення;

- зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

- інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

- інформація про пропозиції, що надійшли до Ради, її виконавчих органів

- за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

- інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

18. Результати публічного громадського обговорення (у томі числі звіт) доводяться до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради та в інший прийнятний спосіб протягом 5 робочих днів після його закінчення.

19. Електронні консультації проводяться у формі:

- електронного опитування – це проведення опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Електронне опитування може мати як просту форму (певна кількості питань із закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом відповіді, з декількома варіантами відповіді), так і складну форму (опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з налаштуванням діапазону балів оцінки або рейтингування);

- електронного обговорення нормативно-правового акту – це оприлюднення проекту нормативно-правового акту Носівської міської ради з  можливістю надсилання на електронну скриньку пропозицій та зауважень до поданого проекту.

20. Електронні консультації можуть проводитися щодо:

1) проєктів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;

2) програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;

3)  проєктів бюджету міста та звітів про його виконання;

4) проєктів генеральних планів населених пунктів та змін до них, планів зонування територій, детальних планів території;

5) проєків Стратегічних планів розвитку населених пунктів та змін до них;

6) проєкту плану (програми) соціально-економічного розвитку;

7) проєкту Статуту Носівської міської територіальної громади та змін до нього;

8) відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу;

9)  програм приватизації об’єктів комунальної власності;

10) переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

11) надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

12) питань адміністративно-територіального устрою, передбачених законодавством;

13) символіки територіальної громади;

14) встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

15) зміни тарифів на ЖКГ, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого самоврядування;

16) зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;

17) проєктів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів;

18) проєктів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;

19) визначають порядок надання адміністративних послуг;

20) стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

21. Проведення електронних консультацій розпочинається з дня оприлюднення на офіційному сайті міської ради інформації, щодо якої проводиться консультація та завершується у визначені строки. Строк проведення консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом.

Звіт про результати електронних консультації оприлюднюються на офіційному сайті не пізніше 5 календарних днів після закінчення консультації.

22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

- проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

- створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- опрацювання й узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

23. Вивчення громадської думки здійснюється Радою, її виконавчими органами у такому порядку:

1) визначення:

- потреби у вивченні громадської думки з окремого питання;

- питання, з якого проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо його вирішення;

- строку, форми і методів вивчення громадської думки;

- дослідницьких організацій, фахівців, експертів, громадських організацій, які проводитимуть вивчення громадської думки (на конкурсній основі);

- ступеня репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, думка яких досліджується;

2) отримання підсумкової інформації за результатами вивчення громадської думки;

3) узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потре­бували вивчення громадської думки;

4) забезпечення врахування громадської думки під час прийняття Радою, її виконавчими органами остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

5) оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради та в інший прийнятний спосіб результатів вивчення громадської думки (у тому числі звіту) протягом 5 робочих днів з моменту його завершення.

24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначаються:

- найменування міської ради, її виконавчих органів, які організували вивчення громадської думки (вивчали громадську думку);

- найменування частини Носівської територіальної громади у разі вивчення громадської думки в межах окремого населеного пункту, частини територіальної громади;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

- тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

- методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

- ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження

- інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

- узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потреб­ували вивчення громадської думки, та її врахування під час прийняття Радою, її виконавчими органами остаточного рішення;

- обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування результатів вивчення громадської думки.

25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації Рада може, відповідно до законодавства, укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

26. За порушення вимог цього Положення Рада, їх виконавчі органи несуть відповідальність згідно з законодавством.

Секретар міської ради                                                     Альона КРАТКО