Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Носівської районної державної адміністрації

Зареєстрований 21 травня 1999, код ЄДРПОУ 25621772.

Директор: Кириченко Людмила Миколаївна.

Стаціонарне відділення[ред. | ред. код]

Знаходиться за адресою: Носівський район, с. Мрин, вул. Малінка, 17.

У червні 2018 будівля та майно відділення безоплатно передане із спільної власності територіальних громад сіл, міста Носівського району у комунальну власність Мринської сільської ради[1].

Положення[ред. | ред. код]

Затверджене розпорядження голови Носівської районної державної адміністрації 29 листопада 2016 року № 463[2]

1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Носівської районної державної адміністрації (далі – територіальний центр) є бюджетною, неприбутковою установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Носівська районна державна адміністрація.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги.

2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про територіальний центр, розробленим відповідно до Типового положення «Про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», затвердженого Постаново Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417(зі змінами).

3. Територіальний центр проводить свою діяльність на принципах адресності, індивідуального підходу, комплексності, гуманності, законності, доступності та відкритості, конфіденційності, поваги до особистості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, соціальної справедливості, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, відповідальності за дотримання етичних і правових норм і правил.

4. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

 • громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш, як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ (далі - непрацездатні громадяни);
 • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійними лихами, катастрофами (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сім'ї за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, нижче встановленого законодавством прожиткового мінімуму (далі – малозабезпечені особи).

5. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно –гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6. Положення про територіальний центр, його структура за пропозицією управління соціального захисту населення Носівської районної державної адміністрації, погодженою відповідно з Департаментом соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, затверджується Носівською районною державною адміністрацією.

Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує голова Носівської районної державної адміністрації.

7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління соціального захисту населення Носівської районної державної адміністрації.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє зі структурними підрозділами Носівської районної державної адміністрації та Носівської районної ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8. Основними завданнями територіального центру є:

 • виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг );
 • забезпечення надання якісних соціальних послуг ;
 • установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним в п.4 цього Положення.

9. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:

 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;
 • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
 • інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, які обслуговуються територіальним центром, зазначеним в п.4 цього Положення.

9.1 Територіальний центр має право створювати, в разі потреби, у сільських населених пунктах робочі місця для соціальних працівників (робітників) з метою надання соціальних послуг громадянам, зазначеним в п.4 цього Положення, за їх місцем проживання.

10. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з неї в установленому порядку Носівською районною державною адміністрацією, за пропозицією управління соціального захисту населення Носівської районної державної адміністрації , погодженою з Департаментом соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.

Посаду директора територіального центру може обіймати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менше п'яти років.

11. Директор територіального центру :

 • організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;
 • затверджує посадові обов'язки заступника директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;
 • координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;
 • подає Носівській районній державній адміністрації, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру в межах граничної чисельності та нормативних актів з цих питань;
 • укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;
 • розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:
  •  придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);
  • придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;
  • підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;
  • проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги.
  • призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників територіального центру, визначає їх функціональні обов'язки, призначає та звільняє керівників структурних підрозділів територіального центру, погоджує їх кандидатури з управлінням соціального захисту населення;
 • видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо прийняття (припинення) обслуговування громадян територіальним центром, організовує і контролює їх виконання ;
 • розробляє та подає на затвердження Носівській районній державній адміністрації проект положення про територіальний центр;
 • затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів , які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з районного бюджету на соціальний захист населення, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ, організацій.

13. Територіальному центру забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

14. У разі припинення територіального центру, як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу районного бюджету.

15. Доходи (прибутки) територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання територіального центру, реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням основних завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

16. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Носівською районною державною адміністрацією.

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики України.

17. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи , організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарна команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіального центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказу Міністерства соціальної політики України.

18. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

19. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

20. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

Юридична адреса: вулиця Центральна, 20, місто Носівка, Чернігівська область, 17100.

Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Носівської РДА Л. М. Кириченко

Контакти[ред. | ред. код]

м. Носівка, вул. Центральна, 6

nos_tercentr@meta.ua, 04642 2 2071[3]

Примітки[ред. | ред. код]